Neem contact met ons op

Contact opnemen

Vergoedingen en verwijzing huisarts voor psychologische hulp

Voor de generalistische psychologische ondersteuning (Generalistische Basis-GGZ) kunt u met verwijzing van de huisarts terecht bij een GZ-psycholoog en eerstelijnspsycholoog. Voor namen en adressen kijkt u bij het tabblad Psychologen Nijmegen eo waar u onze leden kunt zoeken op basis van postcode en specialisatie, zodat u gemakkelijk een psycholoog bij u in de buurt kunt vinden.

Voor meer specialistische psychologische hulp kunt u terecht bij o.a. psychotherapeuten. Ook daarvoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Vraagt u uw huisarts of neem contact op met onze psychotherapeutische leden.

shutterstock_352315112

Verwijzing Huisarts

De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn (gedateerd) vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft. Daarop dient te staan:

  • dat er (vermoedelijk) sprake is van een DSM-diagnose (en eventueel welke).
  • dat het gaat om een verwijzing naar een psycholoog in de Generalistische Basis-GGZ of naar een psycholoog in de Specialistische GGZ bij de meer complexe of zwaardere problematiek.
  • de AGB-code, adres en de handtekening van de arts.

Vaak kunt ook met een verwijsbrief van bedrijfsarts of specialist bij een psycholoog terecht. Sommige verzekeraars sluiten echter in hun polissen verwijzingen door een bedrijfsarts of medisch specialist uit. Het is verstandig dit voor de zekerheid na te gaan bij uw verzekeraar. PsyZorg Nijmegen e.o. heeft hier geen invloed op.

Aantal sessies?

Het maakt voor het aantal sessies dat u krijgt niets uit, dat wordt bepaald aan de hand van de zorgzwaarte. Het is wel zo dat vanuit de aanvullende verzekering bepaalde problemen die uitgesloten zijn van de GB-GGZ wel vergoed worden. Te denken valt aan relatieproblemen of werkgerelateerde problematiek of een alternatieve therapie die door de psycholoog niet gebruikt mag worden in de GB-GGZ. Hierover zult u uw polis moeten raadplegen.

Elke verzekering heeft andere voorwaarden gesteld voor welk maximaal percentage een psycholoog gebruik mag maken van Middel en Intensief zodat op een zeker moment de betreffende psycholoog geen Middel of Intensieve zorgproducten meer kan aanbieden. Daarnaast heeft iedere psycholoog een maximaal budget toegekend gekregen per jaar en kan het zijn dat hij geen cliënten meer aan kan nemen van een specifieke verzekering. Ook voor de aanvullende verzekeringen maakt het uit. U kunt het hier ook nog eens lezen, op de site van de Rijksoverheid.

shutterstock_172154426

Hoeveel sessies krijgt u vergoed

Na het vaststellen van een officiële psychische stoornis (volgens de DSM, het Diagnostic and Statistical Manual) zal de zorgzwaarte worden bepaald. Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaald zorgproduct, en daarmee een bepaalde hoeveelheid behandeltijd van de psycholoog.

Er wordt niet meer een vastgesteld aantal sessies vergoed zoals voorheen. Er wordt binnen de GB-GGZ nu met een zorgproduct gerekend wat Kort, Middel, Intensief of Chronisch kan zijn. Elk van deze zorgproducten is vastgesteld op een gemiddeld aantal minuten 300 min. -500 min. - 750 min - 750 min. De gehele behandeling door de psycholoog (contacttijd, verslaglegging/administratie, emailcontact, dossiervorming, overleg/consultatie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden.

Soms zal er iets meer en soms iets minder tijd besteed worden dan wordt gedeclareerd. Indien er sprake is van complexere of zwaardere problematiek die wordt behandeld binnen de Specialistische GGZ wordt er geen limiet gehanteerd maar gewerkt met DBC's (Diagnose Behandel Combinaties).

Kosten en vergoeding:

De kosten voor psychologische behandeling door een GZ-psycholoog worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, indien u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts en een vermoedelijke DSM diagnose. Heeft u (of wilt u) geen verwijzing dan kunt u zich toch aanmelden, maar dient u de behandeling zelf te betalen.

Hoeveel wordt vergoed?

De behandelingen die in een eerstelijns-psychologenpraktijk worden gegeven vallen onder de Generalistische Basis-GGZ. Er worden geen losse sessies meer afgerekend zoals vroeger, maar er zijn drie zorgzwaarteproducten: kort (max 5 sessies), middel (6-8 sessies) of intensief (9-12 sessies). Het totaal aantal minuten zorg (directe en indirecte tijd) wordt achteraf aan de verzekeraar gefactureerd. Iedereen is voor deze zorgproducten verzekerd in zijn basispakket. Voorwaarde is dat u een geldige verwijzing van de huisarts heeft en er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM diagnose). U hoeft geen aparte eigen bijdrage voor psychologische zorg te betalen. Wel valt de behandeling onder het wettelijke eigen risico voor alle zorg samen uit het basispakket.

Wat moet u betalen?

Als u een geldige verwijzing heeft en er sprake is van een DSM diagnose die onder het verzekerde pakket valt, kan de behandeling rechtstreeks gedeclareerd worden aan uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt door de verzekeraar achteraf met u verrekend. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2019 is €385,- voor alle zorg uit het basispakket samen. Behandeling van aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, specifieke fobie en zogenaamde V-codes (relatie-, werk en studieproblemen, rouw) wordt vanuit het basispakket niet meer vergoed. Door sommige verzekeraars worden deze in het aanvullende pakket opgenomen. Consulten bij een psycholoog die vallen onder uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Intake

Als uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-diagnose die onder de verzekerde zorg valt, dan kan de intake (max. twee gesprekken) bij uw verzekeraar gedeclareerd worden als 'onvolledige behandeling', maar dient u eventuele vervolgconsulten zelf te betalen. U kunt er uit privacy-overwegingen ook voor kiezen de hele behandeling zelf te betalen.